Občianske združenie Vodný Hrad

záchrana seredského kaštieľa, bývalého vodného hradu Šintava

Aktuálne

Občianske združenie Vodný Hrad pripravilo výtvarnú súťaž s témou Seredský kaštieľ očami detí. Cieľom súťaže je, aby nám deti pre nich prirodzenou formou komunikácie – kreslením, ktoré je podľa odborníkov pre dieťa rovnako nevyhnutné ako rozprávať, odovzdali svoj pohľad na priestor, v ktorom žijú a ako ho vnímajú. Zároveň chceme prostredníctvom podpory detskej kreativity upriamiť pozornosť detí aj na dôležitosť poznania vlastnej histórie v súvislosti s touto národnou kultúrnou pamiatkou, bývalým vodným hradom Šintava.

Štatút výtvarnej súťaže:

OBČIANSKE ZDRUŽENIE VODNÝ HRAD
v SPOLUPRÁCI so ZÁKLADNÝMI ŠKOLAMI v SEREDI
a MESTSKÝM MÚZEOM v SEREDI


vyhlasujú výtvarnú súťaž

SEREDSKÝ KAŠTIEĽ OČAMI DETÍPodmienky súťaže:
 • Súťažiť sa bude v štyroch kategóriách:
  1. kategória – 1. stupeň ZŠ
  2. kategória – 2. stupeň ZŠ
  3. kategória – základná umelecká škola
  4. kategória – stredné školy a iné nezaradené detské kategórie od 6 do 15 rokov
 • Do súťaže je možné poslať výkresy spracované ľubovoľnou technikou vo formáte maximálne A3. Poňatie témy nie je ohraničené. Kresba kaštieľa môže byť historizujúca, aktuálna alebo ako budúca vízia.
 • Kresby sa doručujú koordinátorovi na jednotlivých ZŠ alebo do mestského múzea do 15.6.2018.
 • Na zadnú stranu práce je potrebné čitateľne paličkovým písmom napísať názov práce, meno a adresu autora, jeho vek, kategóriu, názov školy.
 • Výkresy sa stávajú majetkom vyhlasovateľa.
 • V súťaži budú hodnotené práce jednotlivcov. Výberová komisia vyberie z každej kategórie 3 práce.
 • Členmi výberovej komisie budú odborníci z oblasti kultúry a výtvarného umenia a členovia rady občianskeho združenia Vodný Hrad.
 • Zasadnutie výberovej komisie je predbežne naplánované do konca júna 2018.
 • Vyhlásenie súťaže je naplánované na mesiac september 2018. Oznámené bude prostredníctvom pozvánok a na stránke www.vodnyhrad.sk
 • Vybrané práce budú ocenené hodnotnými cenami (LEGO skladačky, mini-skateboard, a iné atraktívne ceny), ktoré budú odovzdané v priestoroch bastióna alebo múzea podľa technických možností. Odovzdanie bude spojené aj s divadelnou ukážkou realizovanou študentami VŠMU o ľuďoch žijúcich v minulosti v seredskom kaštieli.
 • Vybrané práce budú vystavené na výstave inštalovanej v priestoroch bastióna v seredskom kaštieli a podľa potreby aj pri rôznych kultúrnych a spoločenských akciách.
 • Vybrané práce budú použité na vyhotovenie prezentačných materiálov súvisiacich s osvetou v oblasti histórie Serede a seredského kaštieľa v súlade s cieľmi o.z. Vodný Hrad.

Občianske združenie Vodný Hrad sa uchádza o Vašu pomoc vo forme darovania 2 % z daní.

Občianske združenie Vodný Hrad združuje dobrovoľníkov, ktorí organizujú aktivity v populárno-náučnej forme za účelom sprostredkovania histórie nášho regiónu. V spolupráci s mestským múzeom organizujeme výstavy, koncerty, divadelné predstavenia, organizujeme historické prechádzky, prednášky odborníkov z oblasti histórie a archeológie a prispievame na kultúrne akcie konané v meste Sereď, spolufinancujeme projektové a reštaurátorské činnosti v kaštieli. Medzi hlavné činnosti patria aj aktivity na záchranu seredského kaštieľa, bývalého vodného hradu Šintava s cieľom jeho využitia v cestovnom ruchu.

Z príspevkov 2 % spolu s darmi občanov, firiem, z dotácií, grantov a prostriedkov mesta sme v roku 2017 mohli zorganizovať projekt „Stratení ľudia“ – cieľom ktorého bolo pripomenutie si obetí napoleonských vojen, ktorých životná púť skončila na území dnešného Česka a Slovenska, prednášku a besedu so spisovateľom a historikom PhDr. Pavlom Dvořákom. Aktívne sme sa zapojili a zúčastnili na podujatí Míľa pre mamu. Počas akcie Noc múzeí sme uskutočnili v Mestskom múzeu v Seredi prehliadku expozícií s odborným výkladom. Úspešnou akciou „Vináreň v kaštieli“ sme ochutnávkou vín regionálnych vinárov na terase kaštieľa v Seredi oživili spomienky na bývalú Zámockú vináreň. Výstavou „Návraty do minulosti“ sme umožnili verejnosti oboznámiť sa s najnovšími archeologickými nálezmi v Seredi získanými pri výstavbe skladových priestorov Lidl v priemyselnom parku, prívodového diaľkového potrubia Galanta–Sereď, obchodných priestorov „kik“ na Námestí slobody a z archeologického výskumu v seredskom kaštieli.

Vaše rozhodnutie o poukázaní 2% zo svojej zaplatenej dani štátu sa premení na dar, ktorým podporíte občianske združenie Vodný Hrad v jeho snahe sprostredkovať bohatú históriu mesta Sereď a jeho okolia všetkým občanom a zároveň tak prispejete k rozvoju kultúrnemu života v našom meste.

Za Vašu podporu Vám ďakuje Rada občianskeho združenia Vodný Hrad

Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane