Občianske združenie Vodný Hrad

záchrana seredského kaštieľa, bývalého vodného hradu Šintava

Georadový prieskum

Georadový prieskum
Správa z georadarového prieskumu v exteriéri kaštieľa v meste Sereď.
Dňa 29.4.2009 bol vykonaný georadarový prieskum na trávnatých plochách v exteriéri kaštieľa v Seredi. Skúmané plochy ležali východne aj západne od kaštieľa, preverili sme aj interiér/podlahu južného výbežku kaštieľa. Meranie malo potvrdiť existenciu a priebeh základov obranného múru a ravelínu, ktoré sú zobrazené na starších mapách okolia kaštieľa.

Metodika prieskumu

Na meranie bol použitý švédsky georadar Easy Locator s 500MHz. Hĺbka dosahu na danej lokalite bola 2,5m. Počas merania sme sa snažili pokryť celú skúmanú plochu georadarovými profilmi s rozostupom 1 až 2m, prevažne vo východo - západnom smere. V behu merania sme on-line vyhodnocovali každý profil a každú zachytenú anomáliu sme pomocou lokalizačnej funkcie georadaru vyznačili na plochu meracím kolíkom. Po lokalizovaní výrazných líniových objektov sme prepojili dôležité meracie kolíky šnúrou a nakoniec sme zamerali ich polohu voči stenám kaštieľa. Orientáciu zameraných líniových objektov voči magnetickému severu sme previedli geologickýn kompasom.

Vyhodnotenie prieskumu
1. Výsledky merania sú vynesené do mapy v mierke 1:200 v prílohe (dve listy A3). Táto mapa nie je presná v zmysle geodetického zamerania a takisto polohy popisovaných anomálií, ktoré vyhodnocujeme v ďalšom texte ako základové murivo, nie sú presné. Nepresnosti vyznačeného stredu anomálií sa pohybujú v tolerancii + –20cm. Táto nepresnosť je daná nepravidelným odvaľovaním meracieho kolieska georadaru po nerovnom teréne. Orientácia metrovej siete mapy bola založená podľa priečelia kaštieľa, teda jeho hlavnej západnej steny. Podľa mapy bude možné spätne rekonštruovať a vytýčiť nálezovú situáciu pred začatím archeologických prác alebo zhotoviť náznakovú rekonštrukciu pôvodného obranného múru.
2. Priebeh anomálií sme vyzačili čiarou – to je stred anomálie a 1m širokým tehlovo červeným pásom.
3. Nami opísané prvky môže overiť a potvrdiť len precízny archeologický výskum.
4. Z charakteristického tvaru prejavu anomálií na georadarových záznamoch aj podľa toho ako sa opisované líniové objekty na seba napojujú, ako aj z celého obrazu rozloženia objektov v mape môžeme jednoznačne konštatovať, že sa jedná o základové murivo obranného múru, základy ravelínu a časť základov stavebného telesa pre padací most.
5. Základové murivo obranného múru je na mape označené ako M1, M5, M6 a M7. Je cca 0,9 - 1m široké, siaha do hĺbky cca 1,2 - 1,5m. Typický prejav týchto základov v georadarovom zázname ilustrujeme na profiloch P1, P2 a P2-2 na obrázku 1. Polohy a smer všetkých dokumentovaných profilov je vyznačený v mapovej prílohe. Na metráži 9,5 a 13,5 je prejav muriva zreteľný a výrazný, na viacerých miestach bol prejav muriva málo výrazný, tak ako je to vidieť na profile P2-2 na metráži 18,8.
Georadový prieskum
Obrázok 1: Profily P1,P2,P2-2 kolmo na obranný múr

6. Pod chodníkom vo vzdialenosti 9m od vstupnej brány a po oboch stranách chodníka sme zaregistrovali 3 základové telesá M2, M3, M4. Tieto stavebné prvky sú predsunuté pred obranný múr a akiste súvisia s funkciou padacieho mostu. Teleso zákadov M3 je široké1,5m, ostatné časti sú málo výrazné viď obrázok 2 a 3.
Georadový prieskum

7. Profil P5 na obrázku 4 bol vedený od steny kaštieľa na východ. Čiastočne sme ho interpretovali. Je na ňom zreteľne vidieť základové murivo M5 a časť dna bývalého vodného kanálu.
Georadový prieskum

8. S nemalým potešením konštatujeme, že východne od kaštieľa na ploche parku sa nám podarilo namerať súvislé trojuholníkové teleso M8 základov bývalého ravelínu. Jeho pokračovanie v severnej časti sme nenašli. Pravdepodobne je porušené mladšími výkopovými prácami. Aj dnes je vidieť v tejto časti pri chodníku zníženinu, ktorá vzniká pri sadaní hliny v zásype. Toto teleso sme s obtiažami zamerali voči priečeliu kaštieľa. Zamerali sme azimuty jednotlivých strán voči severu, zmerali dĺžky strán pásmom a na základe toho sme skreslili pozíciu a tvar telesa do našej mapy. Rohy telesa sú v teréne vyznačené kolíkmi.

Georadový prieskum
9. Cca 3m dlhé základové teleso je na východnej strane kaštieľa 4,3m od brány. Je to málo výrazné 60cm hrubé murivo M9.
10. Na betónových chodníkoch pred bránou do južnej siene sme zaregistrovali cca 1,8m dlhé základové telesá M10 a M11.
11. Lokalizovali sme starší vodovod, ktorý plynule vedie od studne do budovy kaštieľa.
Je uložený v hĺbke cca 70cm. Je dokumentovaný na profiloch P7 na obrázku 5.
Obrázok 5: Profily P7 nad vodovodom

Georadový prieskum
12. Posledný dokumentovaný profil P6 je vedený od východu ( murivo M4 ) po chodníku a po ploche parku smerom na západ, približne kolmo na priečelie kaštieľa. Kvôli jeho dĺžke sme ho museli zobraziť na výšku, pozri obrázok 6. V profile sa zreteľne črtá začiatok a priebeh dna bývalého vodného kanálu. Aj keď táto horizontálna štruktúra je iba niekde v hĺbke 0,8 až 1m, je potrebné si uvedomiť, že „vidíme“ len stav podložia z doby, kedy bola táto oblasť splanírovaná (asi v súvislosti so založením parku). Pôvodné dno kanálu sa v behu času akiste postupne a plynule/homogénne zanášalo sedimentami, až sa dostalo do pozície, ktorú dokladuje profil P6. Koncovú časť kanálu – teda druhý breh sme nezaregistrovali. Meranie v parku nám totiž skomplikovalo množstvo signálov, ktorých pôvodom sú korene stromov.Obrázok 6: Profil dna kanálu P6

Záver

Georadarový prieskum v exteriéri kaštieľa v meste Sereď dokázal existenciu základových telies v pozíciách tak ako sa predpokladali zo starších máp. Ako prínos vidíme potvrdenie základov a tvaru ravelínu v dnešnom parku. Preukázala sa tiež schopnosť použitej georadarovej techniky a metodiky riešiť otázky archeologického výskumu v otvorenom teréne. Dokonca môžeme konštatovať, že to bolo priam ukážkové georadarové meranie aj vďaka upravenému terénu a nízkemu trávniku. Dúfam, že nami predkladaná správa pomôže nadšencom pre záchranu kaštieľa v Seredi v ďalšej práci a výskume.

Správu zostavil 4.5.2009 Ing.Miroslav Terray
TERRA s.r.o., Košice Tel: 055 4898521, 0903 904907, Email: terray@terray.sk