Občianske združenie Vodný Hrad

záchrana seredského kaštieľa, bývalého vodného hradu Šintava

Prvá správa z kaštieľa

V júni sa začali práce na reštaurovaní kazematy v bastióne seredského kaštieľa. Bastión predstavuje najstaršiu časť kaštieľa a vznikol v 16. storočí. Pretože je to cenná pamiatka potrebuje odbornú opravu. Riadnym výberovým konaním prešiel Mgr. art. František Šmigrovský, reštaurátor s potrebnou štátnou licenciou. Mgr. Šmigrovský je aj autorom projektového zámeru reštaurovania, na ktorý boli pridelené peniaze z MK SR.

Projekt (projektový zámer je na tejto stránke) počítal s rekonštrukčnými (66 000 €) a reštauračnými (66 000 €) prácami, spolu za 132 000 € (4 mil. korún). Ministerstvo kultúry SR však pridelilo Mestu Sereď iba 15 000 € na reštaurovanie, miesto očakávaných 66 000 €. Mestské zastupiteľstvo pridalo ďalších 15 000 €, hoci v žiadosti o grant deklarovalo 66 000 € (2 mil. korún). Odôvodnilo to tým, že je finančná kríza, a že MK nám tiež nedalo celú čiastku.

Práce prebiehajú prísne podľa pokynov Pamiatkového úradu v Trnave, ktorý má opravu bastiónu pod dohľadom. Časť rekonštrukčných prác (privedenie elektrickej prípojky, statické a architektonické projekty, zabezpečovacie zariadenie, atď.) hradí Mesto Sereď zo svojich položiek určených na bežné opravy.

Občianske združenie Vodný hrad koordinuje práce na bastióne (za výdatnej pomoci pracovníkov Investičného oddelenia mesta) a hradí časť archeologického a pamiatkového výskumu, ktoré by mal zo zákona zabezpečovať investor. Pomáha tak svojmu mestu, a plní si aj svoju povinnosť vyplývajúcu zo stanov združenia. (Stanovy sú uverejnené na tejto stránke.)

Bola obnovená časť oblúka nad vchodom do kazematy, poškodená presekaním elektrického vedenia v 70-tych rokoch minulého storočia. Oblúk a stenu nad ním veľmi narušila aj zrážková voda, ktorá tam vnikala v rokoch 1992 až 2008 cez poškodenú strechu.
Práce v kazemate: Oprava ryhy po zvislej kanalizácii v stene bastióna.
Odsoľovanie stien pomocou buničiny.
Tmelenie poškodených stien kazematu.
Oprava poškodenia rebier oblúka.
Čistenie stien v predsieni bastióna
Čo sme nečakali: Na pôvodnej omietke jedného z pilierov boli objavené nápisy vojakov vyryté v období protitureckých vojen. KALOCY 1665 a ADI 1688

V súčasnosti sa práce na oprave bastióna zastavili pre vyčerpanie pridelených finančných prostiedkov.
Prosím, všimnite si výzvu na zasielanie finančných darov určených na prestavbu kazematu bastióna na Mestskú galériu na tejto stránke.
V Mestskom múzeu (tel.031/789 4546) si tiež môžete dohodnúť prehliadku pracoviska v bastióne seredského kaštieľa.