Občianske združenie Vodný Hrad

záchrana seredského kaštieľa, bývalého vodného hradu Šintava

Aktuálne

Občianske združenie Vodný Hrad pripravilo výtvarnú súťaž s témou Seredský kaštieľ očami detí. Cieľom súťaže je, aby nám deti pre nich prirodzenou formou komunikácie – kreslením, ktoré je podľa odborníkov pre dieťa rovnako nevyhnutné ako rozprávať, odovzdali svoj pohľad na priestor, v ktorom žijú a ako ho vnímajú. Zároveň chceme prostredníctvom podpory detskej kreativity upriamiť pozornosť detí aj na dôležitosť poznania vlastnej histórie v súvislosti s touto národnou kultúrnou pamiatkou, bývalým vodným hradom Šintava.

Štatút výtvarnej súťaže:

OBČIANSKE ZDRUŽENIE VODNÝ HRAD
v SPOLUPRÁCI so ZÁKLADNÝMI ŠKOLAMI v SEREDI
a MESTSKÝM MÚZEOM v SEREDI


vyhlasujú výtvarnú súťaž

SEREDSKÝ KAŠTIEĽ OČAMI DETÍPodmienky súťaže:
 • Súťažiť sa bude v štyroch kategóriách:
  1. kategória – 1. stupeň ZŠ
  2. kategória – 2. stupeň ZŠ
  3. kategória – základná umelecká škola
  4. kategória – stredné školy a iné nezaradené detské kategórie od 6 do 15 rokov
 • Do súťaže je možné poslať výkresy spracované ľubovoľnou technikou vo formáte maximálne A3. Poňatie témy nie je ohraničené. Kresba kaštieľa môže byť historizujúca, aktuálna alebo ako budúca vízia.
 • Kresby sa doručujú koordinátorovi na jednotlivých ZŠ alebo do mestského múzea do 15.6.2018.
 • Na zadnú stranu práce je potrebné čitateľne paličkovým písmom napísať názov práce, meno a adresu autora, jeho vek, kategóriu, názov školy.
 • Výkresy sa stávajú majetkom vyhlasovateľa.
 • V súťaži budú hodnotené práce jednotlivcov. Výberová komisia vyberie z každej kategórie 3 práce.
 • Členmi výberovej komisie budú odborníci z oblasti kultúry a výtvarného umenia a členovia rady občianskeho združenia Vodný Hrad.
 • Zasadnutie výberovej komisie je predbežne naplánované do konca júna 2018.
 • Vyhlásenie súťaže je naplánované na mesiac september 2018. Oznámené bude prostredníctvom pozvánok a na stránke www.vodnyhrad.sk
 • Vybrané práce budú ocenené hodnotnými cenami (LEGO skladačky, mini-skateboard, a iné atraktívne ceny), ktoré budú odovzdané v priestoroch bastióna alebo múzea podľa technických možností. Odovzdanie bude spojené aj s divadelnou ukážkou realizovanou študentami VŠMU o ľuďoch žijúcich v minulosti v seredskom kaštieli.
 • Vybrané práce budú vystavené na výstave inštalovanej v priestoroch bastióna v seredskom kaštieli a podľa potreby aj pri rôznych kultúrnych a spoločenských akciách.
 • Vybrané práce budú použité na vyhotovenie prezentačných materiálov súvisiacich s osvetou v oblasti histórie Serede a seredského kaštieľa v súlade s cieľmi o.z. Vodný Hrad.
Občianske združenie Vodný hrad sa opätovne ako po minulé roky zapojí do celoslovenskej akcie venovanej mamám a ich deťom s názvom Míľa pre mamu. Podujatie organizuje Únia materských centier ako najväčšiu oslavu Dňa matiek na Slovensku formou dobrovoľníckej práce ako akciu plnú zábavy, hier, súťaží i umeleckých vystúpení.

Tohtoročná Míľa pre mamu v Seredi sa koná v sobotu 12. mája 2018 v Mestskom amfiteátri a priľahlom parku v znamení motta: „Všetkým mamám sveta“ a ako míľa okolo sveta sa absolvuje na krídlach materstva, ktoré prevedú deti súťažnými stanovišťami cez Európu, Afriku, Ameriku aj Austráliu. Súčasťou je aj stanovisko Občianskeho združenia Vodný hrad, kde sa deti časovou trhlinou prenesú do čias Rakúsko-Uhorska, kde na terase seredského kaštieľa bude relaxovať šľachtická rodina, ktorej súčasťou bola tiež milujúca matka. Úlohou detí je vlastnoručne pre svoju mamu-kráľovnú vytvoriť šľachtické symboly buď erb ako symbol rodiny alebo mini-vejárik do kabelky.


Občianske združenie Vodný Hrad sa uchádza o Vašu pomoc vo forme darovania 2 % z daní.

Občianske združenie Vodný Hrad združuje dobrovoľníkov, ktorí organizujú aktivity v populárno-náučnej forme za účelom sprostredkovania histórie nášho regiónu. V spolupráci s mestským múzeom organizujeme výstavy, koncerty, divadelné predstavenia, organizujeme historické prechádzky, prednášky odborníkov z oblasti histórie a archeológie a prispievame na kultúrne akcie konané v meste Sereď, spolufinancujeme projektové a reštaurátorské činnosti v kaštieli. Medzi hlavné činnosti patria aj aktivity na záchranu seredského kaštieľa, bývalého vodného hradu Šintava s cieľom jeho využitia v cestovnom ruchu.

Z príspevkov 2 % spolu s darmi občanov, firiem, z dotácií, grantov a prostriedkov mesta sme v roku 2017 mohli zorganizovať projekt „Stratení ľudia“ – cieľom ktorého bolo pripomenutie si obetí napoleonských vojen, ktorých životná púť skončila na území dnešného Česka a Slovenska, prednášku a besedu so spisovateľom a historikom PhDr. Pavlom Dvořákom. Aktívne sme sa zapojili a zúčastnili na podujatí Míľa pre mamu. Počas akcie Noc múzeí sme uskutočnili v Mestskom múzeu v Seredi prehliadku expozícií s odborným výkladom. Úspešnou akciou „Vináreň v kaštieli“ sme ochutnávkou vín regionálnych vinárov na terase kaštieľa v Seredi oživili spomienky na bývalú Zámockú vináreň. Výstavou „Návraty do minulosti“ sme umožnili verejnosti oboznámiť sa s najnovšími archeologickými nálezmi v Seredi získanými pri výstavbe skladových priestorov Lidl v priemyselnom parku, prívodového diaľkového potrubia Galanta–Sereď, obchodných priestorov „kik“ na Námestí slobody a z archeologického výskumu v seredskom kaštieli.

Vaše rozhodnutie o poukázaní 2% zo svojej zaplatenej dani štátu sa premení na dar, ktorým podporíte občianske združenie Vodný Hrad v jeho snahe sprostredkovať bohatú históriu mesta Sereď a jeho okolia všetkým občanom a zároveň tak prispejete k rozvoju kultúrnemu života v našom meste.

Za Vašu podporu Vám ďakuje Rada občianskeho združenia Vodný Hrad

Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane