Občianske združenie Vodný Hrad

záchrana seredského kaštieľa, bývalého vodného hradu Šintava

Aktuálne

POZVÁNKA NA KONFERENCIU
Výlet do minulosti


pri príležitosti 20. výročia vzniku Občianskeho združenia
VODNÝ HRAD a 15. výročia vzniku Mestského múzea v Seredistreda
27. november 2019
Mestský úrad v Seredi, Obradná sála

(stará budova MsÚ, prvé poschodie)

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu prednáškovej sály je nutné svoju účasť potvrdiť písomne
alebo telefonicky v tvare: priezvisko, meno, vysielajúca organizácia alebo zamestnávateľ
najneskôr do 25. novembra 2019 do 13.00
E-mailom na adrese: muzeum@sered.sk
SMS-kou alebo telefonicky na č. 0950 894 373Výlet do minulosti - program konferencie

Otvárame hradnú bránu – obnova portálu na seredskom kaštieli.


Občianske združenie VODNÝ HRAD
Verejná zbierka č. 202-2019-009843
Otvárame hradnú bránu – obnova portálu na seredskom kaštieli.
Číslo účtu: SK26 0900 0000 0051 5968 1250
Cieľová rozpočtovaná suma : 17 686 €


Zámerom zbierky občianskeho združenia je obnoviť staticky narušený kamenný portál hradnej brány Šintavského hradu a vrátiť mu pôvodný výraz. Dnes portál podopiera provizórna drevená konštrukcia.


Bránu dal postaviť gróf Stanislav Thurzo, manžel Anny Roziny Listiusovej. Stalo sa tak po roku 1600, počas rozsiahlej prestavby hradu na protitureckú bastiónovú pevnosť. Cieľom je obnoviť renesančnú podobu portálu, ktorý bol súčasťou 3. hradnej brány.
Návrh vizualizácie: architekt Ing. Ondrej Kurbel
Rozpočet reštaurátorskych prác : reštaurátor Mgr. František Šmigrovský
Pamiatková starostlivosť: Mgr. Arch. Rastislav Petrovič
Finančná starostlivosť: Ing. Martina Hilkovičová
Stavebný inžiniering: Ing. Peter Olejár, Ing. Robert HilkovičRozhodnutie o verejnej zbierke
Na osobitný účet zbierky Otvárame hradnú bránu – obnova portálu na seredskom kaštieli došli koncom júla 2019 prvé príspevky. Od 2. augusta 2019 je účet dostupný cez tzv. transparentné účty na stránke:

https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK2609000000005159681250

Pretože na transparentnom účte nie je vidno príspevky spred 2. augusta 2019, výpis z účtu zverejňujeme nižšie.

Občianske združenie Vodný Hrad

POZVÁNKA NA VEREJNÚ DISKUSIU
„ Ako ďalej s kaštieľom v Seredi“

Téma kaštieľa v Seredi zaznieva v poslednom čase o čosi častejšie. Mesto vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na dlhodobý prenájom jednotlivých častí kaštieľa. Popri tom sa uchádza o dva granty, ktoré by zabezpečili jeho čiastočnú obnovu, dokonca sú vyhlásené dve verejné zbierky. Jednu zbierku vyhlásilo priamo mesto, druhú samostatne občianske združenie VODNÝ HRAD.

Aj pre objasnenie aktuálnej situácie si Vás dovoľujeme pozvať na verejnú diskusiu s prizvanými odborníkmi, na ktorej budú hlavnými témami možnosti budúceho využitia kaštieľa, spôsoby a nástrahy financovania obnovy a prevádzkovania historických objektov.

Organizácia podujatia je výsledkom spolupráce občianskeho združenia VODNÝ HRAD, Mestského múzea v Seredi, niekoľkých ďalších občianskych združení a mestského poslanca Ing. Ondreja Kurbela ako snaha o pohľad dopredu, o konštruktívne hľadanie možností, riešení a spoločne akceptovateľného a udržateľného prevádzkovania národnej kultúrnej pamiatky, seredského kaštieľa.

Počas diskusie budú prezentované aj výsledky ankety realizovanej medzi mladými ľuďmi vo veku od 15-20 rokov a študentské práce týkajúce sa návrhu obnovy kaštieľa.

Diskusný panel sa uskutoční dňa 20.11.2019 o 17:00 v divadelnej sále Domu kultúry v Seredi a bude trvať približne 2 hodiny.

Budeme hovoriť s hosťami, ktorí majú s obnovou pamiatkových objektov skúsenosti. Pozvanie na diskusiu okrem iných prijali aj:

Ing. arch. Miloslav Drgoň, zástupca primátora mesta Hlohovec a člen OZ Zámok Hlohovec
Zsolt Takáč, poslanec MsZ a riaditeľ OZ Neogotický kaštieľ, Galanta
Mgr. Martin Macharik, poslanec MsZ a predseda OZ Kalvársky fond, Banská Štiavnica
Ing. Lukáš Kramarčík, statik, Corwum, s.r.o., Bratislava
Ing. Branislav Bíro, projektový manažér mesta Sereď
Mgr. arch. Rastislav Petrovič, KPÚ Trnava, OZ VODNÝ HRAD, Sereď
Mgr. Róbert Daňo, PhD., archeológ PAMarch, Nitra

Tešíme sa na stretnutie.

POZVÁNKA NA PREDNÁŠKU


Dvanásť obrazov zo starej Serede - prednáška o podobe nášho mesta v minulosti

Prednáška Mgr. arch. Rastislava Petroviča sa bude konať
v Seredi v Obradnej sále MsÚ v piatok 15. novembra 2019 o 17.00


Občianske združenie Vodný Hrad pripravilo literárnu súťaž s názvom „Život na seredskom kaštieli“.


Cieľom súťaže je prostredníctvom podpory umeleckej kreativity upriamiť pozornosť na históriu regiónu v súvislosti s národnou kultúrnou pamiatkou - seredským kaštieľom, bývalým vodným hradom Šintava.

Štatút literárnej súťaže: Občianske združenie Vodný Hrad OBČIANSKE ZDRUŽENIE VODNÝ HRAD
v SPOLUPRÁCI so STREDNÝMI ŠKOLAMI v SEREDI
a MESTSKÝM MÚZEOM v SEREDI

vyhlasujú
literárnu súťaž
Život na seredskom kaštieli

Podmienky súťaže:
 • Súťaže sa môžu zúčastniť autori, ktorí dovŕšili vek 14 rokov a viac neobmedzene. Autori budú rozdelení do troch kategórií:
  • kategória autorov vo veku 14-19 rokov vrátane
  • kategória autorov vo veku 20-26 rokov vrátane
  • kategória autorov nad 26 rokov
 • téma poviedky má súvisieť s históriou seredského kaštieľa a životom ľudí žijúcich, pracujúcich alebo ináč spojených so seredským kaštieľom (s použitím historických faktov).
 • rozsah poviedky je maximálne 4 strany (alebo maximálne 15 000 znakov), pri písaní textu vo fonte Times New Roman veľkosti 12, jednoduché riadkovanie (bez vkladania obrázkov, tabuliek, špeciálnych grafických znakov.)
 • poviedky treba zaslať e-mailom na adresu vodny.hrad.sk@gmail.com ako prílohu e-mailu alebo v papierovej forme doručiť do mestského múzea. V predmete e-mailu uveďte: literárna súťaž a v texte e-mailu uveďte svoje meno, názov poviedky, krátku informáciu o sebe.
 • zaslaním poviedky do súťaže autor vyjadruje svoj súhlas s jej uverejnením na stránke www.vodnyhrad.sk, ako aj súhlas s použitím textu poviedky na účel súvisiaci s osvetou v oblasti histórie Serede a seredského kaštieľa v súlade s cieľmi o.z. Vodný Hrad, pričom na uvedené účely udeľuje súhlas na použitie diela, jeho rozširovanie a tiež vyjadruje svoj súhlas so spracovaním jeho osobných údajov pri úkonoch súvisiacich so súťažou „Život na seredskom kaštieli“
 • po zaslaní poviedky do súťaže ju autor už nemôže spätne upravovať,
 • stanovená uzávierka pre zaslanie poviedky je do 30.9.2019
 • o víťazovi rozhodne odborná porota, ktorej členmi sú odborníci z oblasti literatúry a písaného slova a členovia rady občianskeho združenia Vodný Hrad.
 • vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien sa uskutoční v priebehu jesene
 • Autori víťaznej poviedky v každej kategórii získavajú 100 EUR. V každej kategórii budú udelené aj dve prémie v hodnote 40 EUR Ako bonus existuje možnosť, ktorá nie je záväzná, že niektorá z poviedok bude vybraná na dramatizáciu a následne divadelné spracovanie ochotníckym divadlom. Takáto práca bude odmenená sumou 70 EUR.

Poukázanie 2% pre občianske združenie Vodný Hrad v Seredi na obohatenie kultúrneho života v Seredi.


Aj v roku 2019 dobrovoľníci združujúci sa v občianskom združení (oz) Vodný Hrad pripravujú pre obyvateľov mesta Sereď populárno-náučné akcie súvisiace s poznávaním bohatej mestskej histórie. Okrem už tradičných aktivít ako sú účasť na Míle pre mamu a Ochutnávky vína na terase kaštieľa pripravujeme konferenciu k 15. výročiu založenia Mestského múzea v Seredi a 20. rokom pôsobenia oz Vodný Hrad s množstvom zaujímavých prednášok z bohatej histórie seredského regiónu. Máme rozpracovaný projekt na obnovu erbu grófa Karola Esterházyho z mozaikovej podlahy seredského kaštieľa, ktorý objavili členovia oz Vodný Hrad v zdevastovaných priestoroch kaštieľa. Predchádzajúci rok sme podporili detské výtvarné talenty vyhlásením výtvarnej súťaže s témou seredský kaštieľ, predtým vodného hradu Šintava. Tento rok je cieľom podporiť a motivovať talenty z oblasti autorského písania s pracovnou témou „Kto žil v seredskom kaštieli“. Výsledkom projektu môže byť aj dramatizácia a divadelné spracovanie víťazného textu, ktorý by mal byť realizovaný v roku 2020.

Samozrejme, počas celého roku budeme monitorovať činnosť mesta súvisiacu s obnovou kaštieľa. Mestu neustále ponúkame odbornú pomoc profesionálov potrebných k obnove kaštieľa. Pomáhame združovať ľudí ochotných pomôcť riešiť havarijnú situáciu s kaštieľom. Vykonávame dobrovoľnícku prácu pri alternatívnom riešení obnovy.

Kroky pre poukázanie 2% dane pre fyzické osoby – Zamestnancov
 • požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 • z tohto Potvrdenia si vypočítajte 2% z Vašej zaplatenej dane a vyplňte tlačivo Vyhlásenie tu
 • obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. apríla 2019 na Váš daňový úrad – podľa miestnej príslušnosti


Kroky na poukázanie 1% z dane pre Právnické osoby
 • Ak ste nedarovali do 31.3. minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môžete poukázať iba 1% dane
 • Ak ste darovali do 31.3.2019 minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii) tak môžete poukázať 2% z dane ( označiť v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane tak ako po minulé roky)
 • V daňovom priznaní pre Právnické osoby vyplňte časť VI. kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa a pošlite elektronicky v lehote do 31.3.2019 na Váš daňový úrad

Ďakujeme Vám za Vašu podporu, ktorá umožňuje organizovať akcie, ktoré obohacujú kultúrny života v meste Sereď. Radi uvítame aj Vaše nápady na činnosti alebo projekty, ktoré radi podporíme. Tiež by sme veľmi radi uvítali ďalších členov do nášho tímu a ocenili Vašu osobnú aktivitu a pomoc pri realizácii a organizovaní našich projektov.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Prednáška už nebudeNa jar tohto roka sme plánovali ďalšiu prednášku Pavla Dvořáka. Žiaľ už nebude. Zostanú len pekné spomienky. A zaujímavé knihy o histórii Slovenska, rozhlasové a televízne programy, ktorými oslovil široké spektrum čitateľov, poslucháčov a divákov. Jeho prednášky v Seredi mali vždy najväčšiu návštevnosť. Pútavé rozprávanie, osobitné sprístupnenie historických faktov a príbehov vždy prilákalo do Obradnej sály mestského úradu nielen členov občianskeho združenia Vodný Hrad, ale aj ďalších záujemcov o históriu. Po prednáškach obohatil mnohým prítomným svoje knihy o autogram či venovanie.

Bol to náš priateľ. Poznal minulosť nášho mesta a význam kaštieľa, bývalého vodného hradu Šintava. Bol krstným otcom prvej a doteraz jedinej historickej monografie nášho mesta Sereď – dejiny mesta, bol hosťom a prvým prednášajúcim na otvorení mestského múzea, bol garantom viacerých projektov, ktoré sme v Seredi realizovali. Spomeniem len publikáciu o histórii seredského kaštieľa Šintavský hrad vykopaný – zakopaný a dva ročníky výtvarného sympózia organizovaného mestským múzeom v seredskom kaštieli k pocte svätých Cyrila a Metoda a iné.

Keď sme v roku 2001 pozvali Pavla Dvořáka prednášať do Seredi, Julo Matis ho pred prednáškou zaviedol na známe archeologické nálezisko, na nádvorie kaštieľa. Tam Dvořák povedal a zanechal nám odkaz: Mali by ste s tým kaštieľom voľačo urobiť. Keď si s tým sami niečo neurobíte, druhý vám to neurobí!

Občianske združenie Vodný Hrad
Mgr. arch. Rastislav Petrovič

Návrh na dočasné riešenie havarijného stavu kaštieľaObčianske združenie Vodný Hrad iniciovalo stretnutie s primátorom mesta Sereď na tému ako ďalej s kaštieľom potom, ako sa nerealizovala obnova centrálnej časti kaštieľa z dotácie ministerstva kultúry. Na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 31.10.2018 zástupcovia o. z. Vodný Hrad predstavili svoj návrh. Návrh nadväzuje na stratégiu prezentovanú primátorom mesta, opätovne požiadať ministerstvo kultúry o dotáciu na obnovu centrálnej časti kaštieľa a hľadať aj súkromného investora.

Občianske združenie Vodný Hrad navrhuje zriadiť Rezervný fond na údržbu kaštieľa s vyčlenením určitej čiastky v rozpočte mesta. Cieľom je formou malých opráv udržiavať kaštieľ pred ďalšou devastáciou. Ak sa budú robiť pravidelne malé opravy, tie zabránia väčšiemu poškodeniu kaštieľa. Pravidelná údržba nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je lacnejšia a šetrnejšia k jej hodnotám, ako jej náročná komplexná obnova. Formou drobných opráv a udržiavacich prác, ako je napríklad čistenie odkvapových žľabov, výmena poškodených častí krytiny a oplechovania, protézovanie poškodených častí krovu a podobne, chceme dosiahnuť cieľ návrhu – udržiavať kaštieľ pred ďalšou devastáciou, kým bude odsúhlasené iné riešenie.

Pre názorné vysvetlenie, ak sa dnes vymení jedna poškodená kritická škridla za 1 euro, tak sa zabráni škode 500 eur o rok (alebo 10 tisíc eur za 3 roky), ktoré by spôsobilo zatekanie začaté práve tou jednou škridlou.

V Seredi je iniciatívna skupina ľudí, ktorej na kaštieli záleží a má záujem riešiť súčasnú nepriaznivú situáciu vzácnej historickej pamiatky. Táto skupina chce spájať a združovať odborníkov z viacerých oblastí a podať pomocnú ruku pri využití svojej odbornosti.

Rada občianskeho združenia Vodný Hrad

Ocenenie víťazov výtvarnej súťaže
Seredský kaštieľ očami detíV mesiacoch apríl až jún 2018 prebehla výtvarná súťaž „Seredský kaštieľ očami detí“ vyhlásená občianskym združením Vodný Hrad v spolupráci so základnými školami v Seredi a Šintave. Deti súťažili v kreatívnom zobrazení národnej kultúrnej pamiatky – seredského kaštieľa. Do súťaže sa zapojilo 105 detí. O udelení ocenení v súťaži rozhodovala 6-členná komisia, v ktorej okrem zástupcov vyhlasovateľa boli odborníci z oblasti výtvarného umenia, akademická maliarka Blanka Kästová–Burgerová a pedagógovia výtvarnej výchovy na Základnej umeleckej škole Jána Fischera Kvetoňa v Seredi Eva Šmigrovská DiS a Mgr. Irena Scherhauferová.

Víťazom súťaže boli odovzdané vecné ceny od zástupcov občianskeho združenia Vodný Hrad, z rúk predsedu Mgr. arch. Rastislava Petroviča a podpredsedníčky Ing. Martiny Hilkovičovej, na slávnostnom odovzdávaní ocenení dňa 15.9. 2018 v bastióne seredského kaštieľa. Porota sa okrem hlavných víťazov rozhodla oceniť aj ďalších 15 prác, ktoré vynikali kreativitou a originálnosťou a trom účastníkom sa rozhodla udeliť špeciálnu cenu za nápad.

Bohatá účasť na akcii v počte 220 návštevníkov nás príjemne prekvapila. Zúčastnených čakala okrem prehliadky všetkých prác aj divadelná ukážka zo života Mikuláša Esterházyho, majiteľa šintavského hradu, v súčasnosti seredského kaštieľa. Minidrámu s názvom „Aj grófky sú len ženy“ scenáristicky a režijne pripravila študentka VŠMU Rebeka Valábková spolu so študentmi Gymnázia Vojtecha Mihálika. Predstavenie hudobne sprevádzala žiačka a pedagóg ZUŠ J. F. Kvetoňa v Seredi Veronika Plentová a Ján Vöröš, DiS. art. K predstaveniu pripravujeme samostatnú správu.

Projekt „Seredský kaštieľ očami detí“ bol súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD), významným celoeurópskym podujatím, organizovaným Radou Európy a Európskou komisiou, ktoré upriamuje pozornosť najširšej verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva v 50 účastníckych štátoch. Základným cieľom DEKD je zvýšiť povedomie obyvateľov o miestnych pamiatkach v spojitosti s európskym kultúrnym dedičstvom.

Okrem toho, že nám deti prirodzenou formou komunikácie – kreslením odovzdali svoj pohľad na priestor, v ktorom žijú a ako ho vnímajú, sme aj prostredníctvom podpory kreativity upriamili pozornosť detí aj na poznanie vlastnej histórie v našom regióne. Vybrané práce boli použité ako ilustrácie skladačky pre deti, určenej na osvetu v súvislosti so seredským kaštieľom, bývalým vodným hradom Šintava.

Ďakujeme účastníkom súťaže, ako aj všetkým účinkujúcim a dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na organizovaní tohto projektu.

Zoznam ocenených:

I. Kategória (prvý stupeň ZŠ)
1. miesto Adelka Viskupová, 7 r. (CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi)
2. miesto Zuzana Helienková, 10 r. (ZŠ J.A. Komenského Sereď)
3. miesto Hana Dúdiková, 8 r. (CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi)

ďalší ocenení v I. kategórii za kreativitu:
Max Fekeč, 10 r. (CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi)
Tamara Javorová, 10 r. (ZŠ J.A. Komenského Sereď)
Christian Hajdóni, 9 r. (ZŠ J.A. Komenského Sereď)
Sebastián Suhaji, 10 r. (ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava)
Ema Sláviková, 8 r. (ZŠ J. Fándlyho Sereď)

II. Kategória (druhý stupeň ZŠ)
1. miesto Tamara Krivošíková, 14 r. (ZŠ J.A. Komenského Sereď)
2. miesto Lenka Karmažínová , 14 r. (ZŠ J. Fándlyho Sereď)
3. miesto Šimon Pekarík, 11 r. (ZŠ J. Fándlyho Sereď)

ďalší ocenení v II. kategórii za kreativitu:
Lea Švehlová, 12 r. (ZŠ J. Fándlyho Sereď)
Nina Kapajová, 14 r. (ZŠ J.A. Komenského Sereď)
Natália Hrdlicová, 14 r. (ZŠ J.A. Komenského Sereď)
Ema Plaštiaková 12 r. (ZŠ J. Fándlyho Sereď)
Nina Dudiňáková 12 r. (CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi)

III. Kategória (ZUŠ Jána Fischera Kvetoňa v Seredi)
1. miesto Michal Kavoň, 13 r.
2. miesto Nikola Skladaná, 14r.
3. miesto Tamara Krivošíková, 13 r.

ďalší ocenení v III. kategórii za kreativitu
Zuzana Helieriková, 10 r.
Henrieta Lenčéšová, 11 r.

IV. Špeciálna cena za nápad
Kristián Georgiev, 12 r. (ZŠ J. Fándlyho Sereď)
Karin Drganová, 13 r. (ZŠ J. Fándlyho Sereď)
Michal Kavoň, 13. r. (CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi)

Rada občianskeho združenia Vodný Hrad

web: www.vodnyhrad.sk
fc: občianske združenie Vodný Hrad
Občianske združenie Vodný Hrad v priebehu prvého polroka 2018 organizovalo projekt výtvarnej súťaže "Seredský kaštieľ očami detí" v spolupráci so základnými školami v Seredi a Šintave.

Slávnostné ocenenie a divadelná ukážka uskutočňované 15.9.2018 v rámci projektu sú súčasťou celoeurópskeho podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) organizovaného Radou Európy a Európskou komisiou, ktoré upriamuje pozornosť najširšej verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva v 50 účastníckych štátoch. Základným cieľom DEKD, ktoré sa tradične konajú v mesiaci september, je zvýšiť povedomie obyvateľov o miestnych pamiatkach v spojitosti s európskym kultúrnym dedičstvom.

Deti vo výtvarnej súťaži prirodzenou formou komunikácie – kreslením odovzdali svoj pohľad na priestor, v ktorom žijú a ako ho vnímajú a cez kreativitu bola upriamená pozornosť detí aj na poznanie vlastnej histórie v našom regióne. Vybrané práce boli použité ako ilustrácie skladačky pre deti, určenej na osvetu v súvislosti so seredským kaštieľom, bývalým vodným hradom Šintava.