Občianske združenie Vodný Hrad

záchrana seredského kaštieľa, bývalého vodného hradu Šintava

KAŠTIEĽ A MESTO

Monitoring OZ VODNÝ HRAD - rekapitulácia činností k obnove kaštieľa za rok 2018:

 • V predloženom návrhu rozpočtu mesta Sereď na rok 2018 bolo v kapitole 08.2.0. „Kultúrne služby (pamiatková starostlivosť)“, v podpoložke „Rekonštrukcia a modernizácia (kaštieľ + stavebné úpravy)“ navrhnutá suma 0,- EUR, čo nekorešpondovalo s predchádzajúci krokmi súvisiacimi s prebiehajúcou verejnou súťažou na projekt obnovy kaštieľa v Seredi v dotačnom programe 1.6 „Obnovme si svoj dom“. Pri 1. zmene rozpočtu vo februári 2018 bola položka navýšená o 56 tis. EUR a určená na osvetlenie parku.
 • Od decembra 2017 do júla 2018 neboli známe žiadne detaily ohľadom procesu dotácie na projekt obnovy kaštieľa. Jediná informácia z mestského úradu bola iba o tom, že prebieha verejné obstarávanie.
 • V rámci infozákona člen OZ VODNÝ HRAD listom zo dňa 7. februára 2018 požiadal ministra kultúry Mareka Maďariča o informáciu o stave dotácie k projektu obnovy kaštieľa v Seredi. Odpoveď z MK SR zo dňa 5. marca 2018 už v mene Petra Pellegriniho dočasne povereného riadením MK SR znela, že mesto dobrovoľne nepristúpilo ku zmluve a tým aj k čerpaniu dotácie.
 • V júli 2018 sa konala komisia ku kaštieľu za účasti 4 členov (traja poslanci: Dušan Irsák, Bystrík Horváth a Michal Koričanský), kde predseda komisie Branislav Bíro, oznámil zamietavú odpoveď z MK SR na realizáciu projektu a následný prebiehajúci proces zisťovania príčin.
 • Do 9.8.2018 bolo možné pripomienkovať pripravovaný rozpočet mesta na rok 2019. Za OZ VODNÝ HRAD bol spracovaný materiál z informácií o projektoch z posledného zastupiteľstva (14.6.2018) týkajúce sa kaštieľa. Obsahom bolo zabezpečiť financovanie prác na kaštieli v súlade ako je to verejne prezentované, rozpracované a postupovať podľa toho.
 • Po letných prázdninách začali aktivity ohľadne vysvetlenia zmareného projektu dotácie na obnovu. Primátor bol poverený zastupiteľstvom ísť na MK SR. Výsledok stretnutia nebol nikdy oficiálne zverejnený. Jediná aktivita bola reportáž s ministerkou Lašákovou na RTV Krea, ktorá bola v rozpore s písomným vyjadrením ministerstva kultúry. Všetky ostatné projekty podané na MK SR v rámci dotačného programu boli realizované. Iba jeden jediný – Sereď nie.
 • Zástupcovia OZ VODNÝ HRAD dohodli stretnutie na MK SR, kde sme nahliadli do spisu projektu dotácie pre Sereď. K dispozícii boli k nahliadnutiu dokumenty, ktoré preukazovali návštevu z ministerstva kultúry ku koncu roka 2017 v meste Sereď s cieľom zistiť stav rozpracovanosti projektu na strane mesta Sereď. Táto návšteva nebola nikde na mestskej stránke spomínaná.
 • Na jeseň 2018 na mestskom zastupiteľstve informoval a odpovedal na otázky poslancov projektový manažér mesta Sereď, Ing. Bíro, nasledovne (výňatok zo zápisnice MsZ z 13.9.2018):

  Odpoveď na interpeláciu poslanca Michala Hanusa:
  Citujeme: „v prvom kole bol projekt kaštieľa schválený. Bol spracovaný materiál o chronológii celého procesu tohto projektu od podania žiadosti po posudzovanie projektu. Podľa MK SR, mesto nedodržalo termín verejného obstarávania na predmetný projekt. V mesiaci október 2017 začal proces verejného obstarávania na dodávateľa. Podľa skúseností proces verejného obstarávania trvá minimálne pol roka. Za dva mesiace nebolo možné zrealizovať verejné obstarávanie na projekt kaštieľa. V danej veci bolo urobené maximum, aby projekt kaštieľa bolo možné realizovať. Výzva, ktorá bola vyhlásená na projekt kaštieľa neobsahovala podmienku, že je potrebné verejné obstarávanie zrealizovať do konca roka 2017.“

  Odpoveď na interpeláciu poslanca Pavla Kurbela:
  „Ing. Bíro - projektovú dokumentáciu na kaštieľ bolo treba aktualizovať. Uvedený proces s projektami trval cca 3 mesiace. So zástupcami MK SR bolo potrebné odsúhlasiť výzvu, ktorá mala ísť do vestníka. Zo strany MK SR neboli oznámené žiadne konkrétne termíny obstarávania. Pri schválení dotácie je určený termín dokedy je potrebné realizovať projekt a dotáciu použiť.

  Ing. Krajčovič - v podmienkach verejného obstarávania nebolo stanovené, že podmienkou získania dotácie na projekt kaštieľa je potrebné verejné obstarávanie ukončiť do konca roku 2017. Komisia, ktorá bola zriadená pri MK SR a vyhodnocovala projekty , neschválila poskytnutie dotácie , pretože mesto nemalo ukončené verejné obstarávanie. O tomto kroku , že mesto bolo vylúčené z ďalšieho procesu, nebolo mesto informované. Mesto ukončilo verejné obstarávanie v júni 2018 a išlo požiadať o finančné prostriedky, ktoré boli predtým odsúhlasené.

  Ing. Tomčányi - na rokovaní na MK SR boli vysvetlené veci. Tie obce a mestá, ktoré mali ukončené verejné obstarávanie do konca roka 2017 získali dotáciu na podané projekty. Komisia, ktorá bola zriadená ako poradný orgán po podaní projektov vyhodnotila projekty a odporučila poskytnutie dotácie na realizáciu projektu. Tu bolo zaradené aj mesto Sereď. Druhýkrát, keď komisia zasadala koncom roka 2017, neodsúhlasila poskytnutie dotácie na projekt kaštieľa pretože mesto Sereď nemalo ukončené verejné obstarávanie. Bolo vylúčené z ďalšieho procesu.

  Ing. Bíro - V médiách odzneli informácie, že mesto odmietlo podpísať zmluvu o poskytnutí dotácie z MK SR na projekt kaštieľa. Žiadna zmluva nebola mestu Sereď doručená, mesto nebolo vyzvané k podpisu zmluvy. Teraz odzneli informácie, že mesto neukončilo verejné obstarávanie do roku 2017. Ktorá verzia informácií o nepridelení dotácie z MK SR na obnovu kaštieľa je teda pravdivá?
  - Počas môjho pôsobenia na meste bolo spracovaných niekoľko projektov na kaštieľ, všetky boli schválené. Nemáme dôvod ani záujem znehodnotiť projekt kaštieľa. Projekt na schválenie MK SR bol kvalitne spracovaný a podaný na základe vyhlásenej výzvy. Všetky časové podmienky na realizáciu mestom Sereď boli dodržané. Proces verejného obstarávania z dôvodu námietok prebiehal dlhšie obdobie.“


 • V rámci koncepcie kultúry bol OZ VODNÝ HRAD vypracovaný krátky pracovný dokument „Koncepcia kaštieľa na roky 2019–2023“ s hlavnými tézami. Informácie neboli do koncepcie kultúry nijako zapracované.
 • Krajský pamiatkový úrad v Trnave poslal v septembri 2018 mestu Sereď výzvu na nápravné opatrenia v súvislosti s kaštieľom s podmienkami a termínmi. Po diskusii s poslancami v decembri 2018 bolo zistené, že títo nie sú o tom informovaní.
 • OZ VODNÝ HRAD iniciovalo stretnutie s primátorom ohľadne témy Ako ďalej s kaštieľom. Stretnutie sa uskutočnilo dňa 31. októbra 2018 kde bol prezentovaný návrh zriadiť Rezervný fond na údržbu kaštieľa s vyčlenením určitej čiastky v rozpočte mesta. Cieľom bolo formou malých opráv udržiavať kaštieľ pred ďalšou devastáciou.
 • Na MsZ 15.11.2018 poslanec Tomáš Karmažín na podnet OZ VODNÝ HRAD predniesol návrh na navýšenie sumy na položke rekonštrukcia kaštieľa a návrh na zriadenie rezervného fondu na havarijné opravy kaštieľa. K návrhu neodzneli žiadne komentáre.
 • V decembri 2018 dostali poslanci pracovné materiály k riešeniu otázky kaštieľa formou návrhu zmluvy na prenájom celého kaštieľa a zároveň návrh na zbierku na rekonštrukciu kaštieľa. Tento materiál zatiaľ nebol predmetom diskusie. Návrh OZ VODNÝ HRAD nebol súčasťou týchto materiálov.
 • V návrhu na rozpočet roku 2019 je v položke Rekonštrukcia kaštieľa vyčlenených 20 tis. EUR bez bližšej špecifikácie.


Rekapitulácia krokov ohľadne obnovy kaštieľa za rok 2016 a 2017:

 • Koncom roka 2016 bol mestom Sereď zamietnutý projekt obnovy časti kaštieľa z tzv. Nórskych fondov z dôvodu zmeny výšky dotácie zo 600 tis. EUR na 800 tis. EUR. Z toho dôvodu sa zmenil aj pomer časti financovanej z fondov a časti mesta (z pôvodného pomeru 500 tis. EUR fondy a mesto 100 tis. EUR, na 450 tis. EUR fondy a 380 tis. EUR z mestského rozpočtu). Spôsobilo to navýšenie z verejného obstarávania a finančná korekcia Úradu vlády SR.
 • Z tohto dôvodu bolo na novembrovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi (ďalej MsZ) poslancami prijaté uznesenie č. 169/2016 v znení: „Hľadať zdroje a zahrnúť do rozpočtu mesta na rok 2017 výšku 100 tis. EUR na úpravy, opravy a rekonštrukciu kaštieľa a zámockého parku, na základe podkladov dodaných poslancom Dušanom Irsákom prednostovi MsÚ, do 22. novembra 2016“.
 • V decembri 2016 bola zriadená Komisia pre kaštieľ s cieľom navrhnúť konkrétne investície na rok 2017 a ďalšie kroky pre záchranu kaštieľa. (Zápisnice komisie nie sú na stránke mesta dostupné!)
 • Pri vzniku tejto komisie zástupcovia vedenia mesta požadovali odpovede na strategické otázky (na odpoveď boli k dispozícii len štyri dni). Vedeniu mesta boli o.z. VODNÝ HRAD zaslané nasledovné odpovede:
  • Čo bude výsledkom všetkých opatrení a krokov na rekonštrukciu kaštieľa?
   Rekonštrukcia kaštieľa a parku má za cieľ:
   • obnoviť nevyužívané priestory národnej kultúrnej pamiatky (NKP) na rozšírenie a skvalitnenie služieb poskytovanými kultúrnymi inštitúciami v meste Sereď,
   • zachovanie a prezentácia kultúrneho dedičstva na lokálnej a národnej úrovni,
   • dosiahnutie trvalo-udržateľného stavebno-technického stavu NKP a odstránenie havarijného stavu NKP,
   • vytvorenie priestorov na kultúrno-spoločenské aktivity, prezentácie exponátov a osvetovú činnosť.
  • Kto bude vlastniť, mať v nájme časť či celý kaštieľ?
   Vlastníkom kaštieľa a parku ako NKP bude naďalej mesto Sereď, jednotlivé časti kaštieľa môžu byť využité a ponúknuté do prenájmu v členení na 3 časti:
   • 1.časť: centrálna časť ako najhodnotnejšia časť je určená pre reprezentačné využitie mesta, kultúrneho domu, mestského múzea, základnej umeleckej školy, Vodného Hradu, n. o. a pod., bude spravovaná mestom Sereď,
   • 2.časť: vináreň (od zrúteného schodiska po vináreň) môže byť ponúknutá podnikateľským subjektom do nájmu,
   • 3.časť: južná časť (od zalomenia) môže byť ponúknutá podnikateľským subjektom do nájmu.
  • Čo tam bude a kto bude hradiť prevádzku?
   Prevádzku za neprenajaté časti bude hradiť mesto Sereď (centrálna časť), náklady sa môžu hradiť z prostriedkov, ktoré vzniknú po presune niektorých subjektov do kaštieľa (napr. dom kultúry, múzeum, ZUŠ (napríklad presťahovaním ZUŠ-ky by sa uvoľnili prostriedky na tak potrebné škôlky a pod.). Za prenajaté časti bude hradiť prevádzku nájomca.
 • Schválená výška finančných prostriedkov mestským zastupiteľstvom na rok 2017 v objeme 100 tis. EUR neumožňovala zrealizovať rozsiahle investície. Komisii pre kaštieľ bol poskytnutý návrh o.z. VODNÝ HRAD s názvom „Koncepcia postupných krokov na rok 2017“, ktorý vychádzal zo schválenej výšky obmedzených finančných prostriedkov a obsahoval nasledovné kroky:
  • Vyčistenie rín z dôvodu ohrozovania muriva pretekaním vody zo zanesených rín = realizované v apríli;
  • Reštaurátorská obnova najstarších zachovalých priestorov bývalého vodného hradu Šintava, podľa projektovej dokumentácie (PD z projektu európskych fondov) miestnosť č. 30. Účelom bolo zabezpečenie priestorov na uskutočňovanie spoločenských akcií tak v bastióne (katering, technické zázemie), ako aj v parku (kladenie vencov, trhy...). pozri bod 6;
  • Reštaurovanie kamenného portálu do pôvodnej renesančnej podoby (prejazd č. 29);
  • Revitalizácia parku, parkové úpravy súvisiace s reštaurovaním prejazdu – portálu a susednej miestnosti. Ohraničenie (prejazd – platan – bastión), ošetrenie platanu, úprava makadamu, výsadba prenosných kvetináčov, kruhová drevená lavička okolo platanu.
 • Pre účely obnovy miestnosti č. 30 a podchodu č. 29 bol vypracovaný statický posudok (Ing. Šmátrala) a statický posudok (a projekt Ing. Kianička), podľa ktorého bolo zistené vážne statické narušenie stavebných konštrukcií kaštieľa. Z toho dôvodu bol prehodnotený pôvodný zámer „koncepcie“ a prioritu dostalo statické zabezpečenie kaštieľa.
 • Krajským pamiatkovým úradom v Trnave bolo v auguste 2017 odsúhlasené rozčlenenie kaštieľa na tri časti (podľa bodu 4b).
 • V apríli 2017 podalo mesto na Ministerstvo kultúry SR (MK SR) projekt Obnova národnej kultúrnej pamiatky – kaštieľ v Seredi. V dotačnom programe „Obnovme si svoj dom“ bol spomedzi 30 projektov vybraný aj projekt obnovy kaštieľa v Seredi. Na projekt vo výške 1 082 tis. EUR pridelilo MK SR dotáciu vo výške 863 tis. EUR. Zvyšok je spoluúčasť mesta a to 150 tis. EUR na rok 2018 a 150 tis. EUR na rok 2019. Podľa projektu sa mala obnoviť strecha nad centrálnou časťou kaštieľa a zrekonštruovať západná časť južného krídla pri bastióne. Dňa 29.09.2017 vyšla na Úrade pre verejné obstarávanie výzva na predloženie ponúk vo verejnej súťaži na Rekonštrukciu strechy a južného krídla Kaštieľa v Seredi. Verejná súťaž a jej vyhodnotenie a uzavretie hodnotených ponúk bolo stanovené na 15.11.2017.
 • V predloženom návrhu rozpočtu mesta Sereď na rok 2018 bola v kapitole 08.2.0. „Kultúrne služby (pamiatková starostlivosť)“, v podpoložke 717002 „Rekonštrukcia a modernizácia (kaštieľ + stavebné úpravy)“ navrhnutá suma 0,- EUR, čo nekorešponduje s predchádzajúci krokmi.