Občianske združenie Vodný Hrad

záchrana seredského kaštieľa, bývalého vodného hradu Šintava

STANOVY občianskeho združenia VODNÝ HRAD

Článok 1

Názov, sídlo
Názov združenia: Občianske združenie VODNÝ HRAD
Sídlo združenia: Sereď, Ul. M. R. Štefánika 8, PSČ: 926 01

Článok 2

Cieľ a Činnosť
Cieľom občianskeho združenia VODNÝ HRAD je pozdvihnúť poznanie a občianske povedomie ľudí žijúcich v regióne mesta Sereď ale aj širokej verejnosti zaujímajúcej sa o históriu, vývoj a rozvoj krajiny v ktorej žije. Združenie bude podporovať činnosti smerujúce k zabezpečeniu tohto cieľa.
 • Podpora bude zameraná najmä na aktivity smerujúce k poznaniu bohatej histórie seredského regiónu ako je archeologický výskum, archívny výskum, prednášková činnosť a pod..
 • Združenie bude propagovať región podporou výroby tlačových a audiovizuálnych i multimediálnych programov tématicky blízkych regiónu, ktoré budú uverejňované v masovokomunikačných prostriedkoch vo forme príspevkov do novín a časopisov, samostatných publikácií, príspevkov do TV a siete Internetu a pod.
 • Združenie bude propagovať región podporou zhotovovania a umiestňovania artefaktov na význačných miestach mesta Sereď a okolia.
 • Združenie bude podporovať aktivity smerujúce k rozvoju turizmu v regióne, ako je budovanie orientačných tabúľ s tématikou historických a prírodných zvláštností, budovanie bicyklových chodníkov s výhliadkovými odpočívadlami od seredského mosta po vodné dielo Kráľová nad Váhom, kultivácia starých ramenných sústav Váhu v zátopovej oblasti po stabilizácii hladiny Váhu priehradami, atď.

Článok 3

Členstvo
 • Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom sa môže stať každý (fyzická aj právnicka osoba), ktorý chce pomôcť dosiahnuť vytýčený cieľ združenia a ktorý súhlasí a so stanovami združenia a bude konať v súlade s nimi.
 • O prijatí za člena združenia rozhoduje rada združenia. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.
 • Členstvo zaniká:
  • vystúpením, na základe doručeného písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia
  • vylúčením, na základe rozhodnutia členskej schôdze
  • úmrtím resp. zánikom právnickej osoby
  • zánikom združenia.

Článok 4

Práva a povinnosti členov
Medzi základné práva členov združenia patrí právo:
 • Zúčastňovať sa na činnosti, akciách a podieľať sa na aktivitách organizovaných združením.
 • Podávať návrhy, námety, pripomienky, požiadavky, sťažnosti alebo kritiku na ktorýkoľvek orgán združenia.
 • Získavať svojimi postojmi, konaním a aktivitou ďalších členov do radov združenia.
 • Právo voliť a byť volený do ktoréhokoľvek orgánu združenia.

Medzi základné povinnosti členov zrduženia patrí povinnosť:
 • Dodržiavať stanovy združenia VODNÝ HRAD.
 • Zúčastnovať sa na práci združenia a včas platiť členské príspevky.

Článok 5

Orgány združenia
Orgánmi občianskeho združenia VODNÝ HRAD sú:
 • Členská schôdza
 • Rada združenia
 • Štatutárny orgán
 • Revízna komisia

Článok 6

Členská schôdza
Členská schôdza riadi činnosť združenia a je utvorená zo všetkých členov združenia. Členská schôdza:
 • Schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky.
 • Volí a odvoláva členov rady zruženia a revíznej komisie.
 • Prerokúva všetky základné otázky vzniku, činnosti, zániku združenia a majetkovo - právneho vyrovnania.
 • Prerokúva a schvaľuje raz ročne správu o činnosti a hospodárení, zámery a rozpočet na ďalšie obdobie.

Zasadnutie členskej schôdze zvoláva rada združenia podľa potreby, najmenej však raz za rok. Rada združenia zvolá členskú schôdzu, ak o to požiada najmenej jedna tretina členov združenia. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Členská schôdza rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých členov.

Článok 7

Rada združenia
 • Rada združenia riadi činnosť zruženia medzi členskými schôdzami, má 3 - 7 členov volených na členskej schôdzi. Radu združenia tvorí predseda, podpredseda a ostatní členovia rady.
 • Rada združenia sa schádza najmenej 4 krát ročne. Jej rokovanie zvoláva a riadi predseda rady združenia.
 • Rada združenia najmä:
  • Volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu
  • Zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie členskej schôdze
  • Vypracúva raz ročne správu o činnosti a hospodárení, návrh rozpočtu a zámery na ďalšie obdobie
  • Zodpovedá za realizáciu aktivít združenia, koordinuje činnosť, zastupuje na rokovaniach so štátnymi a ostatnými orgánmi, organizáciami a inštitúciami
  • Rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia
  • Rozhoduje o zrušení združenia, ak sa členská schôdza nezíde do 3 mesiacov, aby rozhodla o zrušení združenia

Článok 8

Štatutárny orgán
Štatutárnym orgánom združenia je predseda a podpredseda rady združenia, ktorí sú oprávnení konať navonok v mene združenia.

Článok 9

Revízna komisia
Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá členkej schôdzi.
 • Volí sa na členskej schôdzi a má najmenej 3 členov, ktorí si spomedzi seba volia predsedu.
 • Vykonáva revízie hospodárenia a o výsledkoch informuje orgány združenia s návrhom opatrenia.
 • Kontroluje dodržiavanie stanov združenia.

Článok 10

Zásady hospodárenia združenia
Združenie hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom.
 • Zdrojmi majetku sú :
  • príspevky, dary od fyzických a právnických osôb
  • subvencie, dotácie, granty
  • príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľa združenia
  • výnosy z majetku
  • členské príspevky
 • Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu na základe platných právnych predpisov.
 • Získané finančné prostriedky združenie používa na poskytovanie dotácií pre aktivity smerujúce k dosiahnutiu stanoveného cieľa a na krytie nákladov na svoju činnosť.

Článok 11

Zánik združenia
Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, zlúčením s iným združením alebo rozhodnutím MV SR o jeho rozpustení. Ak združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, členská schôdza určí likvidátora, ktorý zodpovedá aj za uhradenie všetkých pohľadávok združenia. Zostatok majetku sa použije len na verejnoprospešný alebo charitatívny účel.

Článok 12

Záverečné ustanovenie
V ostatnom, ktoré nie stanovami určené, sa združenie riadi ustanoveniami zákona č. 83/1990 Z.z. o združovaní občanov.