Občianske združenie Vodný Hrad

záchrana seredského kaštieľa, bývalého vodného hradu Šintava

Návrh na dočasné riešenie havarijného stavu kaštieľa

Občianske združenie Vodný Hrad iniciovalo stretnutie s primátorom mesta Sereď na tému ako ďalej s kaštieľom potom, ako sa nerealizovala obnova centrálnej časti kaštieľa z dotácie ministerstva kultúry. Na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 31.10.2018 zástupcovia o. z. Vodný Hrad predstavili svoj návrh. Návrh nadväzuje na stratégiu prezentovanú primátorom mesta, opätovne požiadať ministerstvo kultúry o dotáciu na obnovu centrálnej časti kaštieľa a hľadať aj súkromného investora.

Občianske združenie Vodný Hrad navrhuje zriadiť Rezervný fond na údržbu kaštieľa s vyčlenením určitej čiastky v rozpočte mesta. Cieľom je formou malých opráv udržiavať kaštieľ pred ďalšou devastáciou. Ak sa budú robiť pravidelne malé opravy, tie zabránia väčšiemu poškodeniu kaštieľa. Pravidelná údržba nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je lacnejšia a šetrnejšia k jej hodnotám, ako jej náročná komplexná obnova. Formou drobných opráv a udržiavacich prác, ako je napríklad čistenie odkvapových žľabov, výmena poškodených častí krytiny a oplechovania, protézovanie poškodených častí krovu a podobne, chceme dosiahnuť cieľ návrhu – udržiavať kaštieľ pred ďalšou devastáciou, kým bude odsúhlasené iné riešenie.

Pre názorné vysvetlenie, ak sa dnes vymení jedna poškodená kritická škridla za 1 euro, tak sa zabráni škode 500 eur o rok (alebo 10 tisíc eur za 3 roky), ktoré by spôsobilo zatekanie začaté práve tou jednou škridlou.

V Seredi je iniciatívna skupina ľudí, ktorej na kaštieli záleží a má záujem riešiť súčasnú nepriaznivú situáciu vzácnej historickej pamiatky. Táto skupina chce spájať a združovať odborníkov z viacerých oblastí a podať pomocnú ruku pri využití svojej odbornosti.

Rada občianskeho združenia Vodný Hrad

Obnova centrálnej časti kaštieľa

Tretia šanca pre kaštieľ!

Mesto na jar 2017 na základe výzvy Ministerstva kultúry SR podalo projekt s názvom Obnova národnej kultúrnej pamiatky kaštieľ v Seredi v rámci programu Obnovme si svoj dom.

Výška požadovanej dotácie bola 1 082 tis. EUR na rekonštrukciu strechy a južného krídla. Projekt bol úspešný a z viacerých podaných bol dotačnou komisiou vybraný a schválený v sume 863 tis. eur. Jeho realizácia by mala prebiehať v rokoch 2018 a 2019.

Rekonštrukcia kaštieľa je teraz v rukách poslancov, keďže Mestské zastupiteľstvo musí schváliť spolufinancovanie mesta vo výške rozdielu medzi požadovanou a schválenou sumou, teda cca 150 tis. na rok 2018 a to isté na rok 2019.

V súčasnosti záleží na rozhodnutí jednotlivých poslancoch, ich prioritách a schopnosti rozhodovať v záujme všetkých voličov.

Žiaľ už dve šance na čiastočnú obnovu kaštieľa boli zmarené. Prvá šanca bol projekt na čerpanie z európskych fondov (vo výške 2,4 mil.€). K realizácii nedošlo z dôvodu prieťahov počas verejného obstarávania, kedy ešte prebiehala súťaž a zároveň končil termín realizácie schváleného projektu.

Druhá zmarená šanca mal byť projekt financovaný dotáciou z tzv. nórskych fondov (vo výške 0,45 mil.€), ktorý nebol odsúhlasený mestskými poslancami z dôvodu zmeny výšky dotácie a tak aj zmeneným pomerom medzi časťou financovanou z fondov a navýšením časti financovanou mestom, spôsobenou finančnou korekciou (krátením príspevku) Úradom vlády SR, a druhým dôvodom bol aj krátky čas na realizáciu stavebných prác (6 mesiacov).

Apelujeme na volených poslancov, aby zvážili tretiu, a možno už poslednú šancu pre kaštieľ a pri svojom rozhodovaní mali na vedomí, že sa ide o kultúrnu pamiatku, ktorá historickým rozmerom presahuje naše krátke životy a teda ide o nadčasovú záležitosť, ktorá sa nedá porovnávať s ničím iným! Treba myslieť aj na budúcnosť, to čo zanecháme našim potomkom.

Akákoľvek činnosť alebo aj nečinnosť zostane navždy ako vizitka našej doby!

Občianske združenie Vodný Hrad