Občianske združenie Vodný Hrad

záchrana seredského kaštieľa, bývalého vodného hradu Šintava

Návrh na dočasné riešenie havarijného stavu kaštieľa

Občianske združenie Vodný Hrad iniciovalo stretnutie s primátorom mesta Sereď na tému ako ďalej s kaštieľom potom, ako sa nerealizovala obnova centrálnej časti kaštieľa z dotácie ministerstva kultúry. Na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 31.10.2018 zástupcovia o. z. Vodný Hrad predstavili svoj návrh. Návrh nadväzuje na stratégiu prezentovanú primátorom mesta, opätovne požiadať ministerstvo kultúry o dotáciu na obnovu centrálnej časti kaštieľa a hľadať aj súkromného investora.

Občianske združenie Vodný Hrad navrhuje zriadiť Rezervný fond na údržbu kaštieľa s vyčlenením určitej čiastky v rozpočte mesta. Cieľom je formou malých opráv udržiavať kaštieľ pred ďalšou devastáciou. Ak sa budú robiť pravidelne malé opravy, tie zabránia väčšiemu poškodeniu kaštieľa. Pravidelná údržba nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je lacnejšia a šetrnejšia k jej hodnotám, ako jej náročná komplexná obnova. Formou drobných opráv a udržiavacich prác, ako je napríklad čistenie odkvapových žľabov, výmena poškodených častí krytiny a oplechovania, protézovanie poškodených častí krovu a podobne, chceme dosiahnuť cieľ návrhu – udržiavať kaštieľ pred ďalšou devastáciou, kým bude odsúhlasené iné riešenie.

Pre názorné vysvetlenie, ak sa dnes vymení jedna poškodená kritická škridla za 1 euro, tak sa zabráni škode 500 eur o rok (alebo 10 tisíc eur za 3 roky), ktoré by spôsobilo zatekanie začaté práve tou jednou škridlou.

V Seredi je iniciatívna skupina ľudí, ktorej na kaštieli záleží a má záujem riešiť súčasnú nepriaznivú situáciu vzácnej historickej pamiatky. Táto skupina chce spájať a združovať odborníkov z viacerých oblastí a podať pomocnú ruku pri využití svojej odbornosti.

Rada občianskeho združenia Vodný Hrad

Stavebné úpravy kaštieľa a revitalizácia Zámockého parku

Občianske združenie Vodný Hrad je ako jeden z dvoch partnerov zapojené do projektu Stavebné úpravy kaštieľa a revitalizácia Zámockého parku v Seredi pre zvýšenie kultúrneho a turistického potenciálu mesta spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Úlohou OZ ako partnera prijímateľa – Mesta Sereď je participácia v rámci publicity a propagácii samotného projektu. Propagácia bude zameraná na výstupy a výsledky projektu financovaného z grantov EHP v rámci regiónu. Propagovanie daného projektu bude prebiehať formou organizovania kultúrno-spoločenských aktivít, odkazu na webovej stránke a participácie pri príprave rôznych materiálov na propagáciu projektu. Partnerstvom v projekte sa prispeje k odhaľovaniu kultúrneho dedičstva mesta a jeho historického bohatstva.

Dňa 19. marca 2015 sa na Mestskom úrade v Seredi konala otváracia konferencia, na ktorej občianske združenie Vodný Hrad predstavilo svoje ciele a činnosť od svojho vzniku po súčasnosť. K dispozícii je priložená prezentácia činnosti Vodného Hradu .