Občianske združenie Vodný Hrad

záchrana seredského kaštieľa, bývalého vodného hradu Šintava

Stavebné úpravy kaštieľa a revitalizácia Zámockého parku

Občianske združenie Vodný Hrad je ako jeden z dvoch partnerov zapojené do projektu Stavebné úpravy kaštieľa a revitalizácia Zámockého parku v Seredi pre zvýšenie kultúrneho a turistického potenciálu mesta spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Úlohou OZ ako partnera prijímateľa – Mesta Sereď je participácia v rámci publicity a propagácii samotného projektu. Propagácia bude zameraná na výstupy a výsledky projektu financovaného z grantov EHP v rámci regiónu. Propagovanie daného projektu bude prebiehať formou organizovania kultúrno-spoločenských aktivít, odkazu na webovej stránke a participácie pri príprave rôznych materiálov na propagáciu projektu. Partnerstvom v projekte sa prispeje k odhaľovaniu kultúrneho dedičstva mesta a jeho historického bohatstva.

Dňa 19. marca 2015 sa na Mestskom úrade v Seredi konala otváracia konferencia, na ktorej občianske združenie Vodný Hrad predstavilo svoje ciele a činnosť od svojho vzniku po súčasnosť. K dispozícii je priložená prezentácia činnosti Vodného Hradu .